Întrebări

Întrebări frecvente:


Cum devin membru I.P.A.?

Calitatea de membru al International Police Association - Secţia Română este accesibilă poliţiştilor (funcţionarilor publici cu statut special), activi sau pensionaţi, din Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Poliţia Comunitară, Pentru obţinerea acestei calităţi, persoanele din categoriile menţionate depun o cerere tip la Regiunea I.P.A. constituită la nivelul structurii de care aparţin sau, dacă aceasta nu este constituită, la cea mai apropiată Regiune I.P.A., după caz. Respectarea prevederilor Statutului I.P.A. Secţia Română şi a Statutului Regional de către solicitant este obligatorie atât la înscriere, cât şi pe durata apartenenţei la Asociaţie.

Când primesc legitimaţia?

Procedura de legitimare este îndeplinită atât la nivelul Comitetului Executiv Regional, cât şi la nivelul Secţiei Naţionale, documentele fiind transmise prin corespondenţă. Legitimaţiile tuturor membrilor I.P.A. sunt emise în regim de document cu regim special, de către Centrul Administrativ Internaţional. Procesarea cererilor se face în ordinea primirii acestora.
Solicitanţii care au depus cerere în conformitate cu prevederile statutare sunt consideraţi membri I.P.A. de la data depunerii cererii şi pot participa la activităţile organizate la nivelul Regiunii care a primit cererea.
Pentru participarea la activităţi organizate de alte Regiuni ale Secţiei Române, sau pe plan internaţional, este posibilă, dar nu obligatorie, recunoaşterea calităţii de membru I.P.A. fără legitimaţie valabilă, prin înţelegere între Comitetele Executive de acelaşi nivel.
Legitimaţia se consideră valabilă dacă este semnată de membru şi are aplicat timbrul pe anul în curs.

Ce drepturi îmi dă legitimaţia I.P.A.?

Drepturile membrilor I.P.A. sunt precizate în Statutul Regional, Naţional şi Internaţional. Legitimaţia are doar rolul de a atesta calitatea de membru al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor şi nu se substituie legitimaţiilor profesionale de serviciu deţinute de membri.
Respectul de care se bucură membrii I.P.A. în ţară şi străinătate se datorează prestigiului câştigat de-a lungul timpului, an după an, în cadrul activităţilor organizate pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Statut, în spiritul prieteniei, definite neechivoc prin deviza "Servo per amikeco" (Servicii prin prietenie - esper.)

Cât costă legitimaţia I.P.A.?

Taxa de înscriere aferentă eliberării legitimaţiei este de 10 lei, iar fotografiile 4x5 color din care una se aplică pe leigitimaţie şi 2 pe cereri, costă aproximativ 5 lei.
Taxa de reemitere a legitimaţiei în urma pierderii este de 10 lei.
Cotizaţia se achită în avans pentru anul următor, lunar, proporţional, astfel încât în luna decembrie din anul curent, membrul I.P.A. să aibă achitată suma de 96 lei pentru anul din care este membru.
Membrii I.P.A. înscrişi în luna curentă achită o fracţie din cotizaţia anuală egală cu 32 lei, restul până la sfârşitul anului fiind achitat eşalonat lunar prin reţineri din salariu sau din pensie, după caz.
Nu confundaţi legitimaţia I.P.A. (confecţionată din carton special, aceeaşi pentru membrii I.P.A. din toate ţările) cu insigna I.P.A. personalizată (obţinută pe baza legitimaţiei I.P.A. vizată la zi), confecţionată de agenţi economici specializaţi, agreaţi de I.P.A. - Secţia Naţională. Pentru aceasta din urmă consultaţi pagina Accesorii I.P.A.

De ce să fiu membru I.P.A.?

Pentru a dovedi sieşi, precum şi celorlalţi, că poliţiştii, în afara cadrului de serviciu riguros, sunt oameni care trăiesc frumos. Cei care nu ştiu cum să facă asta, au oportunitatea de a învăţa de la ceilalţi mai activi în I.P.A.

Unde îmi foloseşte calitatea de membru I.P.A.?

Peste tot. Chiar de la început, I.P.A. a devenit o stare de spirit. Combate stresul serviciului de zi cu zi, ajută mental cât şi material pe membrii săi, creând punţi de legătură peste mări şi ţări, peste ierarhii de serviciu, fără discriminare, de orice fel ar fi ea. Înainte de I.P.A., aceste legături nici măcar nu puteau fi înţelese cu mintea, acceptarea lor fiind meritul uriaş al poliţistului englez Arthur Troop.

De la activităţi din calendarul anual, până la încheierea de contracte de asigurare, cazare la munte şi la mare, contracte de telefonie, acces la ştiinţă, cultură, sport şi socializare, cunoaşterea geografiei ţării şi a lumii, calitatea de membru I.P.A. conferă satisfacţii spirituale şi materiale care păstrează sufletul tânăr, făcând oamenii mai buni.

Investeşte puţin şi dobândeşte mult!

Comments